Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tekstbureau Owen

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘gebruiker’: degene die de algemene voorwaarden heeft opgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (Owen van Oers);
‘opdrachtgever’: de wederpartij van gebruiker/jij (degene die het product afneemt).

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
2.1. Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding en elke overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Uitzondering: als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk melden dat ze van deze voorwaarden willen afwijken.
2.2. Zijn er derden betrokken bij de uitvoering? Dan zijn de onderhavige voorwaarden ook van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker.

ARTIKEL 3. OFFERTES
3.1. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende tien werkdagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen tien werkdagen worden bevestigd.
3.2. Aanbiedingen leiden pas tot een overeenkomst zodra gebruiker een door opdrachtgever ondertekend exemplaar van de offerte of een akkoordverklaring retour heeft ontvangen. Dat kan zowel via de post als via e-mail.
3.3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. Gebruiker voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Hij doet dat op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
4.2. Moeten bepaalde werkzaamheden verricht worden door derden? De gebruiker heeft het recht om deze in te schakelen. Dat wil zeggen: voor zover dat nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
4.3. De opdrachtgever zorgt dat alle gegevens tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Het betreft gegevens waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn. Of gegevens waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zijn de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker verstrekt? Dan heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ook kan hij de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening brengen.
4.4. Verstrekt de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens? Dan is gebruiker niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.
4.5. Is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd? Dan kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten. Als de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, gaat de volgende fase in.

ARTIKEL 5. HUISVESTING
Wordt overeengekomen dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk bij de opdrachtgever in huis worden verricht? Dan verplicht de opdrachtgever zich, op zijn kosten, zorg te dragen voor adequate huisvesting van opdrachtnemer. Deze zorgt ook voor de benodigde faciliteiten om de werkzaamheden efficiënt uit te kunnen voeren.

ARTIKEL 6. CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN
6.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen? Dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet de opdrachtgever de gebruiker daarvan schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 7. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
7.1. Verlangt de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog wijzigingen in de uitvoering van de opdracht? Dan moeten deze door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan gebruiker ter kennis worden gesteld. Eventueel mondeling of per telefoon besproken wijzigingen kunnen pas na een schriftelijke bevestiging of e-mail van de zijde van opdrachtgever worden uitgevoerd.
7.2. Komen partijen overeen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld? Dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3. Als de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren in.
7.4. Is een vast honorarium overeengekomen? Dan geeft gebruiker daarbij aan of de
wijziging/aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

ARTIKEL 8: GEHEIMHOUDING
8.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie. Het betreft hier informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2. In uitzondering op de voorafgaande volzin, geeft opdrachtgever hiermee expliciet toestemming aan gebruiker voor vermelding van haar naam op de klantenlijst van gebruiker en andere wervende uitingen van gebruiker.

ARTIKEL 9. INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
9.2. De opdrachtgever krijgt van de gebruiker een in omvang en tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken. Het gaat dan om werken die door de gebruiker in de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt. De licentie gaat in na afloop en volledige betaling van de declaraties, die verband houden met opdracht. De licentie houdt in dat opdrachtgever de beschermde werken mag vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie. Dat wil zeggen: voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
9.3. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Ze mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
9.4 Opdrachtgever mag teksten gebruiken als het gehele verschuldigde bedrag betaald is. Worden de teksten toch eerder verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht? Dan volgt een naheffing ter hoogte van het gefactureerde bedrag x het aantal dagen dat ongeoorloofd gebruik gemaakt is van de teksten.
9.5. Verandert de gebruikersgroep van de beschermde werken zoals gemaakt door gebruiker? Dan mag de gebruiker hiervoor een redelijke vergoeding in rekening brengen. Situaties waarbij dat kan voorkomen: acquisitie van nieuwe bedrijfsonderdelen, joint ventures of overnames, door toename van de grootte van de organisatie of door uitbreiding van het toepassingsgebied van lokaal naar regionaal, van regionaal naar landelijk of van landelijk naar internationaal.
9.6. Gebruiker behoudt ook het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Dit voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
9.7. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of het industrieel eigendomsrecht aan derden wordt gemaakt. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen uit gebruik, uit de verveelvoudiging of uit reproductie voortvloeiende.

ARTIKEL 10. OPZEGGING
10.1. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds door een der partijen voortijdig eenzijdig worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is:
• bij opdrachten met een looptijd tot één jaar: drie maanden
• Bij opdrachten met een looptijd langer dan een jaar: vier maanden.
De opzegging dienst schriftelijk en gemotiveerd aan te wederpartij te worden bekendgemaakt.
10.2. Wordt de overeenkomst tussentijds beëindigd door de opdrachtgever? Dan is deze verplicht de gebruiker gedurende de opzegtermijn een maandelijks bedrag te betalen. Dat bedrag is ter hoogte van het gemiddelde gedeclareerde honorarium over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de opdracht geduurd heeft). Dit bedrag is verrekenbaar met de declaraties voor werkzaamheden, die de opdrachtgever het bureau tijdens de opzegtermijn laat verrichten. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de gebruiker kan de gebruiker geen aanspraak
maken op enige vorm van vergoeding. Voor werkzaamheden, die gebruiker tijdens de opzegtermijn verricht, krijgt hij wel een vergoeding. De opdrachtgever is verplicht lopende werkzaamheden tot aan het einde van de relatie naar behoren af te wikkelen. Of de opdrachtgever moet anders beslissen. Als de opdrachtgever dit verzoekt, moet de gebruiker verplicht zorgen voor een adequate overdracht van
de werkzaamheden.

ARTIKEL 11. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
11.1. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
• Na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
• Indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor de nakoming. Maar deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende.
11.2. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De gebruiker kan ook tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, één en ander laat het recht van gebruiker onverminderd om schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 12. GEBREKEN; KLACHTTERMIJNEN
12.1. Zijn er klachten over de geleverde diensten? Die moet de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden melden aan gebruiker. Dat kan schriftelijk of via e-mail. Opschorting van enige betaalverplichting of verrekening met een tegenvordering is opdrachtgever daarbij niet toegestaan.
12.2. Is een klacht gegrond? Dan zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of via e-mail kenbaar te worden gemaakt. 
12.3. Is het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol? Dan zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19 (Aansprakelijkheid).
12.4 Zijn er klachten over een door gebruiker verzonden factuur? Die moeten door opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij gebruiker worden ingediend. Opschorting van enige betaalverplichting of verrekening met een tegenvordering is opdrachtgever daarbij niet toegestaan.

ARTIKEL 13. HONORARIUM
13.1. Zijn er aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen? Dan gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Wordt geen vast honorarium overeengekomen? Dan gelden de leden 3 tot en met 8 van dit artikel.
13.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief btw.
13.3. Wordt geen vast honorarium overeengekomen? Dan zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
13.4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.
13.5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden worden de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht.
13.6. Komt gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeen? Dan is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, veroorzaakt door indexering of stijging van marktconforme lonen. Deze verhoging mag echter maximaal eenmaal per jaar doorberekend worden en niet eerder dan drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst. Deze verhogingen worden pas berekend nadat zij aan de opdrachtgever zijn medegedeeld.
13.7. Wordt gewerkt aan de hand van tevoren overeengekomen begrotingen met uurtarieven als grondslag? Dan mag de gebruiker niet van deze begrotingen afwijken, behalve om redenen zoals genoemd in artikel 13 lid 6 (Honorarium) of bij tussentijdse wijziging van de opdracht door de opdrachtgever. Brengt de opdrachtgever de opdracht tussentijds in omvang terug? Dan dient de opdrachtgever het oorspronkelijke honorarium even lang door te betalen als in voorzien in artikel 10 lid 2 (Opzegging).
13.8. De gebruiker moet een adequate uren- en kostenverantwoording op verzoek van de
opdrachtgever ter inzage beschikbaar stellen.

ARTIKEL 14. KOSTEN GEBRUIKER
14.1. Reiskosten worden per kilometer berekend volgens het tarief dat overeengekomen is.
14.2. Reisuren worden per uur in rekening gebracht volgens het tarief dat overeengekomen is.

ARTIKEL 15. KOSTEN VAN DERDEN
15.1. In principe zal de opdrachtgever kosten van derden rechtstreeks voldoen.
15.2. Kosten van derden die de gebruiker in opdracht van opdrachtgever inschakelt, worden
doorberekend aan de opdrachtgever. Gebruiker is gerechtigd om 15% opslag te berekenen op kosten van derden. Dit om administratieve redenen en om rente en risicolasten te dekken. Kosten van derden worden, als deze meer bedragen dan in een begroting voorzien, wél aan de opdrachtgever doorberekend.
15.3. Verloopt de betaling van derden via de gebruiker? Dan is de gebruiker gerechtigd om een voorschot op de kosten te verlangen.
15.4. De gebruiker is verplicht alle kortingen op leveranties van derden door te geven aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 16. INCASSO(KOSTEN)
16.1. Is een factuur na vijftien dagen niet betaald? Op de vijftiende dag volgt een herinnering per e-mail en/of post. Na 30 dagen volgt een aanmaning per e-mail en/of post. Na 45 dagen wordt de incasso van de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.
16.2. Is gebruiker genoodzaakt om de incasso van de vordering op opdrachtgever uit handen te geven van een incassobureau? Dan komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever.
In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd (met een minimum van € 250):
• over de eerste € 3000 : 15%;
• over het meerdere tot € 6000 : 10%;
• over het meerdere tot € 15000: 8%;
• over het meerdere tot € 50000: 5%;
• over het meerdere na € 50000: 3%.
16.3. Heeft gebruiker aantoonbaar hogere kosten gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren? Dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 17. STRIJDIGE BELANGEN; INSCHAKELING MEER BUREAUS
17.1. De gebruiker mag geen opdrachten aanvaarden, waarvan gebruiker behoort te begrijpen dat uitvoering daarvan strijdig is met de belangen van bestaande opdrachtgevers. Dat mag alleen met schriftelijke toestemming van de betrokken opdrachtgevers. De opdrachtgever is desgevraagd verplicht het strijdige karakter van een nieuwe opdracht(gever) overtuigend aan te tonen.
17.2. De opdrachtgever zal niet dan na tijdig vooroverleg met de gebruiker opdrachten op het gebied van communicatieadvies (in- en externe communicatie, public relations, public affairs, reclame of marketingcommunicatie) verlenen aan andere bureaus.

ARTIKEL 18. AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
Als gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
18.1. Verantwoordelijkheid. De gebruiker toetst haar werkzaamheden aan de algemeen geldende wettelijke normen en aan andere algemeen geldende regelingen en gebruiken.
De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatieve uitingen in het kader van een opdracht berust bij de opdrachtgever. De keuze en dus ook de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het opvolgen van de adviezen van gebruiker, liggen bij de opdrachtgever.
18.2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen die in verband met de uitvoering van een opdracht door welke oorzaak dan ook voor de opdrachtgever, of voor bij de uitvoering van de opdracht betrokken derde, ontstaan. Uitzondering: als het uitsluiten van aansprakelijkheid als net bedoeld, niet rechtsgeldig kan worden overeengekomen.
Met dezelfde restrictie aanvaardt de opdrachtgever een vrijwaringsplicht jegens de gebruiker voor de in de vorige volzin bedoelde schade aan derden.
18.3. De wettelijke aansprakelijkheid van gebruiker uit hoofde van enige overeengekomen leverantie van goederen of diensten is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag. Hebben opdrachten een langere looptijd dan een half jaar? Dan geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. 
18.4. Gebruiker is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

ARTIKEL 19. EIGENDOMMEN
19.1. Zijn eigendommen van de opdrachtgever zijn toevertrouwd aan de gebruiker? dan moet dezelfde zorg aangewend worden als voor diens eigen zaken. De opdrachtgever draagt echter onverminderd dit gegeven het risico voor zijn eigendommen. Wil hij/zij bedoeld risico gedekt zien? Dan dient deze voor eigen rekening voor een passende verzekering zorg te dragen.
19.2. Schetsontwerpen, presentatiemodellen en/of originele beelddragers zoals drukwerkoriginelen, films, foto’s alsmede alle informatiedragers zoals cd’s, overheadsheets, usb-sticks, moederbanden of magnetische dragers (video en audio) alsmede alle andere originelen blijven te allen tijde in eigendom van gebruiker.
19.3. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken, wordt de schade onverminderd het recht op verdere kosten en interessen te vorderen, in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
19.4. Het eigendom der goederen en rechten blijft aan gebruiker. De licentie gaat pas, voor zover in deze voorwaarden vastgesteld, over op de opdrachtgever op de dag, waarop deze de verschuldigde hoofdsom heeft voldaan. Daarbij horen ook rente, kosten en schadevergoedingen ter zake van
geleverde goederen of diensten, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen.

ARTIKEL 20. OVERMACHT
20.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen. Verder wordt onder overmacht verstaan wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
20.2. Treedt de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert in nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen? Gebruiker heeft dan ook het recht zich op overmacht te beroepen.
20.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Duurt de
overmachtperiode langer dan twee maanden? Dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is een verplichting tot schadevergoeding.
20.4. Heeft gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan? Of kan hij slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen voldoen? Dan is de gebruiker gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract was.

ARTIKEL 21. GESCHILLENBESLECHTING
21.1. Bij geschillen tussen opdrachtgever en gebruiker over het functioneren van gebruiker en/of naar aanleiding van de overeenkomst beslist, indien beide partijen daarmee akkoord gaan, een arbitragecommissie, waarvan de uitspraak bindend is. De arbitragecommissie zal overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam, per geschil worden aangesteld uit drie arbiters, waarvan één door elk der partij(en) aan te wijzen. De voorzitter moet de goedkeuring hebben van opdrachtgever en gebruiker. Besluit één of beide partijen af te zien van arbitrage? Dan gelden de normale Nederlandse rechtsregels. Partijen kunnen zich dan wenden tot de gewone rechter. De gebruiker is daarnaast gerechtigd een geschil uitsluitend betreffende de invordering van de door
opdrachtgever verschuldigde bedragen bij de gewone rechter aan te brengen, al dan niet in kort geding.
21.2. De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 22. TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 23. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN; VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN;
TEGENSTRIJDIGHEDEN IN VOORWAARDEN

23.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, 7 december 2017.
23.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.
23.3. Waar de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever tegenstrijdig zijn met de Algemene Voorwaarden van gebruiker, hebben de Algemene Voorwaarden van gebruiker voorrang.